Публічна оферта

Преамбула

Договірні відносини між Покупцем і Продавцем (ПП «ФЛЕШ-ФОРМАТ») оформляються у вигляді договору публічної оферти тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Договір вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП «ФЛЕШ-ФОРМАТ» відповідно наданого Покупцю рахунку-фактурі. У разі необхідності, за домовленістю сторін, договір може бути укладений у письмовій формі з внесенням змін щодо базових умов.

1. Умовні визначення

1.1 Умовні визначення – це визначення, присутні в цьому договорі, є його невід’ємною частиною.

1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих визначень:

www.giftsua.com – веб-сайт, інтернет-представництво Продавця.

Товар / Послуга – об’єкт угоди сторін, яка була обрана покупцем в інтернет-представництві www.giftsua.com, узгоджений з Продавцем і на який Покупцеві надано рахунок-фактура.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт www.giftsua.com і має намір оплатити придбання Товару або замовлення Послуги.

Продавець – ПП «ФЛЕШ-ФОРМАТ» власник товарів і виконавець послуг, пропонованих на майданчику інтернет-представництва www.giftsua.com.

2. Загальні положення

2.1. Ця публічна оферта (надалі – договір) визначає особливості купівлі-продажу Товарів і / або надання та оплати Послуг, представлених на сайті www.giftsua.com і / або запропонованих Покупцеві додатково в процесі переговорів.

3. Предмет договору публічної оферти

3.1. При повній згоді з даним Договором Покупець та Продвець приймають умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару та / або Послуги, доставки товару, надання послуги, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов даного договору.

4. Момент укладання договору

4.1. Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх дієздатних фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, згідно чинного українського законодавства, які мають намір, бажання і можливості придбати товари та / або послуги у Продавця.

4.2. Акцепт оферти – оплата Покупцем наданого Продавцем рахунку-фактури, що визначаються цим договором, за узгодженими цінами, і прийняття умов оплати, доставки Товару, надання Послуги.

4.3. Факт оплати Товару та / або Послуги є беззаперечним прийняттям Покупцем умов даного Договору. З моменту надходження грошових коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Покупець розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4.4. Дія публічного договору оферти не поширюється на відносини і зобов’язання Покупця і Продавця в разі, якщо вони оформлені окремими індивідуальними договорами в письмовій формі.

5. Загальна сума договору і порядок оплати

5.1. Загальна сума Договору визначається в ході переговорів згідно з обсягом і кількістю Товарів що поставляються і / або наданих Послуг і вказана в рахунку-фактурі, який надається Продавцем Покупцеві для оплати.

5.2. Розрахунки по цьому Договору здійснюються шляхом 100% передоплати Покупцем всієї суми, зазначеної в рахунку-фактурі, на розрахунковий рахунок Продавця.

6. Терміни та умови поставки Товарів / надання Послуг

6.1. Терміни поставки товарів та / або надання послуг попередньо узгоджені Покупцем і Продавцем в ході переговорів і фіксуються в рахунку-фактурі.

6.2. Терміни вказуються в повних робочих днях з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця і затвердження Сторонами всіх необхідних для виконання Замовлення додаткових умов, якщо такі є (затвердження ескізів продукції, підтвердження оригінал-макетів, затвердження зразків та ін.).

6.3. Доставка Товару Покупцю здійснюється Продавцем по Україні за допомогою послуг компанії-перевізника (ТОВ «Нова Пошта», www.novaposhta.com.ua) згідно з чинними актуальними на момент укладення Договору тарифами та технічним умовам компанії-перевізника за рахунок Покупця.

6.4. Фактичною датою поставки Товару Покупцю вважається день оформлення транспортної декларації компанії-перевізника Продавцем.

6.5. Фактичною датою надання Послуг Покупцеві вважається день завершення робіт по даній Послуги і надання Продавцем звіту по виконану роботу у формі, раніше обумовленої Сторонами (фотозвіт по електронній пошті, особиста присутність Покупця тощо).

6.6. Якість поставлених Товарів та / або наданих Послуг регламентується Законодавством України та галузевими стандартами.

7. Відповідальність сторін

7.1. Продавець зобов’язується поставити Товар та / або надати Послугу Покупцеві відповідно до умов даного Договору за кількістю, якістю, вартістю та термінами.

7.2. Продавець зобов’язується попередньо надати Покупцеві весь необхідний пакет документів і інформацію для укладення угоди з даного Договору відповідно до Законодавства України.

7.3. Продавець зобов’язується надати Покупцю весь необхідний пакет документів для завершення угоди з даного Договору (видаткова накладна та / або акт виконаних робіт) в день поставки Товару та / або надання Послуги.

7.4. Продавець зобов’язується своєчасно інформувати Покупця про необхідність (якщо така є) надання текстової інформації, графічних матеріалів та ін., а також про технічні вимоги до цих матеріалів в процесі підготовки ескізів продукції, підтвердження оригінал-макетів, затвердження зразків та ін.

7.5. Покупець зобов’язується надати Продавцю весь необхідний пакет документів для укладання угоди і підготовки рахунку-фактури за цим Договором відповідно з Законодавством України.

7.6. Покупець зобов’язується своєчасно надавати Продавцю всі необхідні для здійснення угоди за даним Договором графічні і текстові матеріали відповідно до технічних вимог Продавця.

7.7. Покупець гарантує, що має всі права на графічні, текстові та інші матеріали, які він надає Продавцю.

7.8. Покупець надає права Продавцю на використання всіх графічних, текстових та інших матеріалів для всіх дій, необхідних для виконання Продавцем своїх зобов’язань в рамках даного договору.

7.9. Продавець має право використовувати всі графічні, текстові та інші матеріали, надані Продавцем в рамках даного договору, для демонстрації третім особам своїх виконаних робіт в рекламних, інформаційних і інших цілях на Сайті Продавця, комерційних пропозиціях, презентаціях тощо.

7.10. Покупець зобов’язується в разі необхідності своєчасно стверджувати і / або вносити свої правки в процесі підготовки ескізів продукції, підтвердження оригінал-макетів, затвердження зразків та ін.

7.11. Покупець зобов’язується протягом 3-х (трьох) робочих днів здійснити оплату замовлених Товарів та / або Послуг згідно з наданим Продавцем рахунку-фактурі.

7.12. Покупець зобов’язується протягом 3-х (трьох) робочих днів після поставки Товару та / або надання Послуги завершити операцію за цим Договором шляхом підписання завершальних документів (видаткова накладна, акт виконаних робіт).

7.13. Претензії по кількості і якості Товару, а також за якістю наданих послуг з боку Покупця приймаються Продавцем протягом 3-х (трьох) робочих днів з фактичної дати поставки Товару та / або надання Послуг.

7.14. Після завершення угоди будь-які претензії Покупця за якістю, кількістю, термінам, вартості та ін. Продавцем не приймаються.

7.15. Продавець не несе відповідальності за недотримання компанією-перевізником умов, термінів і якості доставки Товару Покупцеві, які вказані на сайті компанії-перевізника (www.novaposhta.com.ua).

7.16. Продавець не несе юридичної, фінансової, репутаційної і будь-яку іншу відповідальность поза умов даного Договору, в тому числі перед третіми особами.

7.17. У разі виникнення непередбачених обставин, які перебувають у сфері відповідальності Продавця і впливають на можливість виконання ним умов договору, Продавець зобов’язаний своєчасно (до терміну закінчення дії Договору) повідомити про них Покупця і запропонувати пріоритетно вирішити ситуацію, що склалася шляхом переговорів. В цьому випадку Покупець визнає дії Продавця сумлінними і такими, що не впливають негативно на його ділову репутацію, в тому числі перед третіми особами. Продавець продовжує нести повну юридичну та фінансову відповідальність перед Покупцем згідно умов Договору.

7.18. У разі виникнення спорів Сторони зобов’язуються пріоритетно вирішувати їх шляхом сумлінних переговорів.

7.19. Сторони несуть відповідальність за дотримання Умов даного Договору строго відповідно до Законодавства України.

7.20. Сторони не несуть відповідальність за даним Договором в силу виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні події або обставини, що мають безпосередній вплив на можливість дотримання умов даного Договору, які не могли бути передбачені і / або на які Сторони не могли вплинути в т.ч .: стихійні лиха, бойові дії, вступ в силу нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади України. Дія форс-мажорних обставин має підтверджуватися довідкою відповідного органу влади.

8. Захист персональних даних

8.1. Покупець незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) надає право Продавцю на збір, зберігання і обробку своїх персональних даних, необхідних для дотримання умов даного Договору в повній відповідності з Законом України «Про захист персональних даних».

8.2. Продавець зобов’язується використовувати персональні дані Покупця строго в рамках законодавства України.

9. Термін дії Договору

9.1. Термін дії Договору визначається з моменту акцепту оферти Покупцем і до моменту закриття угоди Сторонами (підписання видаткової накладної та / або акта виконаних робіт).

10. Реквізити Продавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛЕШ-ФОРМАТ»

Код ЄДРПОУ: 34635278

ІПН: 346352726529

№ Свідоцтва ПДВ: 200072697

Розрахунковий рахунок: IBAN UA803808050000000026003473331 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 380805

Адреса: 02232, г. Киев, ул. Бальзака, 60

Телефон: 380 44 599 5076